Rio 2013 Gmg Rio 2013
Madrid 2011 Madrid 2011
Sydney 2008 Sydney 2008
Colonia 2005 Colonia 2005
Toronto 2002 Toronto 2002
Roma 2000 Roma 2000
Parigi 1997 Parigi 1997
Manila 1995 Manila 1995
Denver 1993 Denver 1993
Czestochowa 1991 Czestochowa 1991
Santiago de Compostela 1989 Santiago de Compostela 1989
Buenos Aires 1987 Buenos Aires 1987
Roma 1985 Roma 1985
 

Torna su